title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
กิจกรรมจิตอาสา
ลงวันที่ 05/09/2565
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ร่วมปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาโดยช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 และช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพ บริเวณจุดบันทึกข้อมูลก่อนรับวัคซีน และจุดพักรอสังเกตอาการ 30 นาที ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด - 19 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งสอดคล้องกับที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มีแผนการประกาศให้โรคโควิด-19 เปลี่ยนจากโรคติดต่ออันตรายมาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด - 19 ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 น - 16.00 น.

'