title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/09/2565 สค./e/1/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1-2) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 08/09/2565 สค./e/2/2566 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 วัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 27/06/2565 415/40/65/167 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 ไฟกระพริบ Solar Call ขนาด 300 มม. รุ่น LED 162 จำนวน 2 ชุด 22/04/2565 415/60/65/119 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 3.00 x 6.00 ม. หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่าตำหนัก ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปริมาณงาน 1 หลัง 17/01/2565 สค.22/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย - ศาลายา ระหว่าง กม.0+985 - กม.4+000 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2565 สค./ค/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (Repair of Road Lighting and Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3414 ตอน อ้อมน้อย - ศาลายา ระหว่าง กม.8+050 - กม.10+752 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/01/2565 สค./ค/9/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด 3.00 x 6.00 ม. หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงท่าตำหนัก ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ปริมาณงาน 1 หลัง 17/01/2565 สค./e/10/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมา 17/01/2565 -- แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 1 แห่ง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ - นครชัยศรี ที่ กม.22+500 ด้านซ้ายทาง (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) ปริมาณงาน 1 หลัง 17/01/2565 สค./ค/8/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ระหว่าง กม.0+000 - กม.3+000 ด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 30,048 ตร.ม. 09/12/2564 สค./ค/6/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน อ้อมใหญ่ – นครชัยศรี ระหว่าง กม.35+000 – กม.41+000 ด้านซ้ายทาง ขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 2,835 ตร.ม. 10/12/2564 สค./e/9/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3242 ตอน สมุทรสาคร - บางบอน ตอน 1 ระหว่าง กม.1+191 - กม.13+746 ซ้ายทางขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 สค.13/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 จ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ตอน 1 ระหว่าง กม.30+275 - กม.53+875 ด้านซ้ายทางขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/12/2564 สค.15/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 1 ระหว่าง กม.19+000 - กม.23+400 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 สค.8/2565 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 212 รายการ