title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองแก้ปัญหา โครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
งานการเงินและบัญชี
ลงวันที่ 22/11/2561
งานการเงินและบัญชี
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร

'