title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองแก้ปัญหา โครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
อัตรากำลัง
ลงวันที่ 20/11/2561

กรอบอัตรากำลังแขวงทางหลวงสมุทรสาคร

บุคลากร

กรอบอัตรากำลัง

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานจริง

ข้าราชการ

27

22

ลูกจ้างประจำ

16

14

พนักงานราชการ

19

17

ลูกจ้างชั่วคราว (ตามวุฒิ)

16

15

ลูกจ้างชั่วคราว

229

178

ลูกจ้าง (งานเงินทุนฯ)

1

1

รวมอัตรากำลังทั้งหมด

308

249


'