title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองแก้ปัญหา โครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.34+000 - กม.36+000 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 8,990 ตร.ม. 10/07/2567 - แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมหาชัย ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่ กม.27+135 ด้านขวาทาง จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/06/2567 สค./e/27/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมหาชัย ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ-สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ที่กม.27+135 ด้านขวาทาง จังหวัดสมุทรสาคร ปริมาณงาน 1 แห่ง 31/05/2567 สค./e/29/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
4 จ้างก่อสร้างงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก - นาโคก ระหว่าง กม.31+000 - กม.34+000 ทางขนานด้านขวาทาง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 40,420 ตารางเมตร 29/05/2567 สค./e/26/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
5 จ้างก่อสร้างงานปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 35 ตอน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก – นาโคก ระหว่าง กม.43+000 - กม.44+000 ทางหลัก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1.000 กิโลเมตร 28/05/2567 สค./e/25/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
6 จ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.21+100 - กม.22+200 ทางขนานด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2567 สค./e/28/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
7 จ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ ดูดซับแรงกระแทก และ ราวกันอันตรายอื่นๆ ทล.338 ตอน พุทธมณฑลสาย4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.21+000 - กม.22+000 ทางหลักทางขนาน ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/05/2567 สค./e/27/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
8 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่าง (Maintenance of Road Lighting) ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ระหว่าง กม.21+100 - กม.22+200 ทางขนานด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/05/2567 สค./e/24/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
9 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค งานบูรณะโครงข่ายทางหลวง จ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.26+500 - กม.28+450 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ 25/04/2567 สค.27/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
10 จ้างก่อสร้างงาน งานบำรุงรักษา ราวกันอันตราย กำแพงกันอันตราย รั้วเขตทาง แผงกั้นอุปกรณ์ ดูดซับแรงกระแทก และราวกันอันตรายอื่นๆ ทล.338 ตอน พุทธมณฑลสาย4-นครชัยศรี ระหว่าง กม.21+000-กม.22+000 ทางหลัก ทางขนาน ด้านซ้ายทางและขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/05/2567 สค./e/23/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงพิเศษและบูรณะ จ้างเหมาทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ตอน 2 ระหว่าง กม.8+300 – กม.19+851 ด้านซ้ายทางขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/04/2567 สค.26/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
12 จ้างก่อสร้างงานยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ติดตั้งราวกันอันตราย (Safety Guard Device) ทล. 3242 ตอน สมุทรสาคร - บางบอน ระหว่าง กม.8+000 - กม.12+300 ด้านขวาทาง (เป็นช่วง ๆ) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ระยะทาง 4.300 กม. ปริมาณงาน 3,048 ม. 19/04/2567 สค.25/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
13 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค จ้างเหมาทำงานกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทล. 338 ตอน พุทธมณฑลสาย 4 - นครชัยศรี ตอน 3 ระหว่าง กม.26+500 - กม.28+450 ทางหลักด้านขวาทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/04/2567 สค./e/18/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนฯ จ้างเหมาทำงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทล.3091 ตอน อ้อมน้อย - สมุทรสาคร ตอน4 ที่ กม.3+800(บริเวณหน้าโรงงานนันยางการทออุตสาหกรรม),ที่ กม.8+500(บริเวณหน้าบ้านเอื้ออาทร) และ ที่ กม.12+650(บริเวณหน้าหมู่บ้านฟ้าใส) 11/04/2567 สค.14/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
15 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบำรุงตามกำหนดเวลา จ้างเหมาทำงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 35 ตอน แสมดำ - สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตก ตอน 2 ระหว่าง กม.20+300 - กม.24+670 ทางขนานด้านซ้ายทาง (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 35,059.00 ตร.ม. 10/04/2567 สค.18/2567 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
แสดง 1 ถึง 15 จาก 106 รายการ