title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร (ชำรุด) (งานเงินทุนหมุนเวียน) 06/09/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศผลการขายวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารราชพัสดุ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร (ชำรุด) (เงินทุนหมุนเวียน) 16/08/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร (ชำรุด)(เงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 20 รายการ 08/08/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายวัสดุชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 1 รายการ (แบตเตอรี่ขนาดต่างๆ จำนวน 22 ลูก)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายวัสดุชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายครุภัณฑ์ชำรุด/เสื่อมสภาพ จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/07/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายวัสดุชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน 12/07/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายทอดตลาดวัสดุไฟฟ้า (ชำรุด) จำนวน 3 รายการ 07/06/2566 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ จำนวน 108 รายการ (งานงบประมาณ) 28/09/2565 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ชำรุด/เสื่อมคุณภาพจำนวน 109 รายการ 12/07/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศขายทอดตลาดอะไหล่เก่าที่ชำรุด (อะไหล่เก่าคืนซาก) จำนวน 3 รายการ 05/07/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (ชำรุด/เสื่อมคุณภาพ) จำนวน 14 รายการ 05/07/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร (ชำรุดเสื่อมคุณภาพ) จำนวน 14 รายการ 07/04/2563 14,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ