title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
มาตราการเตรียมความพร้อมบริการประชาชน
ลงวันที่ 24/12/2562

มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - วันที่ 3 มกราคม 2563
??แขวงทางหลวงสมุทรสาคร?? โดยหมวดทางหลวงในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่และห้องน้ำให้บริการประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง "เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัย ไปกับกรมทางหลวง"


'