title
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
Samutsakhon Highways District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงปลอดภัย ใส่ใจพัฒนา ตอบสนองและแก้ไขปัญหาร่วมใจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของงานทาง
กิจกรรมจิตอาสา วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
ลงวันที่ 13/10/2565
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร มอบหมายให้ นายยอดเพ็ชร วัฒนดิเรก นางสาวพิสมัย ปลื้มจันทร์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสมุทรสาคร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย (วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร) ณ วัดสำโรง ตำบลวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
 

'